Privātuma politikas mērķis

Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju datu subjektiem - fiziskām personām - par personas datu apstrādes mērķiem, juridisko apstrādes pamatojumu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu saglabāšanu un aizsardzību un datu subjekta tiesībām.

Datu pārzinis

SIA "Clarus Management", vienotais reģistrācijas numurs 40003871252, juridiskā adrese: Bīskapa gāte 3-5, Rīga, Latvija, LV-1050.

Privātuma politikas izmantošana

"Clarus Management" piemēro šo konfidencialitātes politiku, apstrādājot personas datus, kā arī – jums sazinoties ar mums vai mijiedarbojoties ar mums caur mūsu vietni www.clarus.lv. "Clarus Management" garantē, ka jūsu personas dati tiek aizsargāti uz juridiskā pamata, kas noteikts šajā politikā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā 2016/679 no 2016. gada 27. aprīļa. "Clarus Management" apņemas aizsargāt jūsu personas datus no dažāda veida neatļautas izmantošanas.

Apstrādes mērķis un juridiskais pamats

"Clarus Management" var izmantot jūsu personas datus:

 • Potenciālu personāla atlases procedūru laikā, saņemot jūsu CV un pieteikuma vēstuli (likumīgas uzņēmējdarbības intereses, datu subjekta piekrišana);
 • Ērtai preču un pakalpojumu rezervēšanai, sadarbības nodibināšanai, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (likumīgas uzņēmējdarbības intereses, datu subjekta piekrišana);
 • Preču pirkšanas-pārdošanas līgumos un pakalpojumu sniegšanas līgumos (līgumattiecību nodibināšana un līgumisko saistību izpilde);
 • Līgumos par preču un pakalpojumu iegādi un cita veida sadarbības organizēšanas nolūkos (līgumattiecību nodibināšana un līgumisko saistību izpilde);
 • Ātras un kvalitatīvas komunikācijas nodrošināšanai, atbildot uz saņemtajiem jautājumiem vai komentāriem (likumīgas uzņēmējdarbības intereses, datu subjekta piekrišana);
 • Analītiskiem un tirgus pētījumiem saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (likumīgas uzņēmējdarbības intereses, datu subjekta piekrišana);
 • Veselības un drošības pasākumu īstenošanai uzņēmuma telpās un teritorijā, izmantojot tīmekļa kameras (likumīgas uzņēmējdarbības intereses).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Datu pārzinis var atklāt personas datus trešajām personām, bet tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs šajā politikā izklāstīto mērķu sasniegšanai, un gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar juridiskajām vai līgumsaistībām. Dati var tikt sniegti:

 • Valsts institūcijām - izpildot saistības, kas saistītas ar juridisko vai normatīvos aktos noteikto prasību ievērošanu;
 • Organizācijām un institūcijām – lai nodrošināt līgumsaistību izpildi;
 • Atsevišķos gadījumos - datu apstrādes uzņēmumiem (datus var nodot ārpakalpojumu izpildes nodrošināšanai), bet tikai tiem uzņēmumiem, kas garantē datu subjektu tiesību aizsardzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Jūsu personas dati netiks nosūtīti uz trešajām valstīm vai nodoti starptautiskām organizācijām.

Personas datu glabāšana

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekšminētajiem mērķiem, un līdz šo mērķu sasniegšanas brīdim "Clarus Management" intereses tiks aizsargātas, vai - tās tiks aizsargātas līdz glabāšanas un atbildības periodu beigām, saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Pēc tam dati tiek dzēsti vai arhivēti. Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kurām dati ir jāapstrādā saskaņā ar viņu tiešajiem darba vai dienesta pienākumiem. Visas šīs personas ir apmācītas tam, kā aizsargāt datu subjektu tiesības.

Datu subjekta tiesības

Jūs esat tiesīgs zināt, kādus personas datus "Clarus Management" apstrādā, ja vien jūsu rīcībā vēl nav šādas informācijas. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt "Clarus Management" labot datus, tos izdzēst, ierobežot datu apstrādi, iebilst pret datu apstrādi un atsaukt jūsu sniegto piekrišanu. Šī darbība neietekmēs datu apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, laika posmā līdz tās atsaukšanai. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.

Datu aizsardzība

"Clarus Management" ievieš un īsteno piemērotus administratīvos, fiziskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no netīšas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas, mainīšanas, izpaušanas, kā arī lai novērstu neatļautu piekļuvi jūsu personas datiem.

Jūsu piekrišana šai konfidencialitātes politikai

Nododot savus personas datus "Clarus Management" rīcībā, jūs piekrītat šīs politikas noteikumiem.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības vai arī vēlaties iesniegt sūdzību par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 67281430.

Mūkusalas iela 41B
LV 1004, Rīga, Latvija

 

© 2001 - 2023 CLARUSLEI: 984500D0E2C75DL10878

Tālrunis +371 67 281430
[email protected]